Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
В.о.Генерального директора       Расенко Людмила Олександрiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 11.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградавтотранс"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 25015 м.Кiровоград шосе Олександрiйське, буд. 1
4. Код за ЄДРПОУ 03117369
5. Міжміський код та телефон, факс 0522-24-79-87 24-79-87
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 71 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 13.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://03117369.smida.gov.ua в мережі Інтернет 11.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
11.04.2017 звільнено Член наглядової ради Терещенко Олена Вiкторiвна ЕА 499967
07.09.1998 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
9e-06
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 11.04.2017 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Член наглядової Терещенко Олена Вiкторiвна (паспорт ЕА 499967 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.07.09.1998); розмiр пакета акцiй: 0,75 грн.; 0,000009%. На посадi перебувала з 11.04.2016р. по 11.04.2017р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
11.04.2017 звільнено Голова наглядової ради Радiонов Володимир Анатолiйович ЕА 708446
01.02.2000 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.004826
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 11.04.2017 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Голова наглядової ради Радiонов Володимир Анатолiйович (паспорт ЕА 708446 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 01.02.2000), розмiр пакета акцiй: 380,75 грн.; 0,004826%. На посадi перебував з 11.04.2016 р. по 11.04.2017 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
11.04.2017 звільнено Член наглядової ради Антонов Володимир Леонiдович ЕА 687121
23.12.1999 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
1.2e-05
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 11.04.2017 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Член наглядової ради Антонов Володимир Леонiдович (паспорт ЕА 687121 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 23.12.1999); розмiр пакета акцiй: 1 грн.; 0,000012%. На посадi перебував з 11.04.2016 р. по 11.04.2017 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
11.04.2017 обрано Член наглядової ради Радiонов Володимир Анатолiйович ЕА 708446
01.02.2000 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.004826
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 11.04.2017 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член наглядової ради Радiонов Володимир Анатолiйович (паспорт ЕА 708446 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 01.02.2000), розмiр пакета акцiй: 380,75 грн.; 0,00483%, обраний як акцiонер. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: головний iнженер - начальник виробничо-технiчного вiддiлу ПАТ "КIРОВОГРАДАВТОТРАНС", головний iнженер-начальник виробничо-технiчного вiддiлу ТОВ "КIРОВОГРАДАВТОТРАНС", головний iнженер ТОВ "К-АВТОТРАНС". На посаду обраний термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
11.04.2017 обрано Член наглядової ради Терещенко Олена Вiкторiвна ЕА 499967
07.09.1998 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
9e-06
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 11.04.2017 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член наглядової Терещенко Олена Вiкторiвна (паспорт ЕА 499967 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл. 07.09.1998 року); розмiр пакета акцiй: 0,75 грн.;0,000009%, обрана як акцiонер. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: професiонал з корпоративного управлiння ПАТ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ХЛIБОЗАВОД", директор ТОВ "ДОБРЕ МОЛОКО". На посаду обрана термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
11.04.2017 обрано Член наглядової ради Шестак Iрина Iванiвна ЕА 624259
02.12.1998 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 11.04.2017 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член наглядової ради Шестак Iрина Iванiвна (паспорт ЕА 624259 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 02.12.1998); розмiр пакета акцiй: 0 грн., обрана як представник акцiонера ТОВ "ТРЕЙДКОМКОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 37297806; 25014, м.Кропивницький, вул.Олега Паршутiна,13; ромiр пакету акцiй: 1950490 грн.; 24,722605%). Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: начальник економiчного вiддiлу ПАТ "КIРОВОГРАДАВТОТРАНС", провiдний економiст ТОВ "КIРОВОГРАДАВТОТРАНС", провiдний економiст ТОВ "К-АВТОТРАНС". На посаду обрана термiном на 3 роки.Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
11.04.2017 обрано Голова наглядової ради Радiонов Володимир Анатолiйович ЕА 708446
01.02.2000 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.004826
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради вiд 11.04.2017 року (протокол №2017/04/11 вiд 11.04.2017 року) головою наглядової ради обрано: Радiонов Володимир Анатолiйович (паспорт ЕА 708446 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 01.02.2000), розмiр пакета акцiй: 380,75 грн.; 0,004826%. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: головний iнженер - начальник виробничо-технiчного вiддiлу ПАТ "КIРОВОГРАДАВТОТРАНС", головний iнженер-начальник виробничо-технiчного вiддiлу ТОВ "КIРОВОГРАДАВТОТРАНС", головний iнженер ТОВ "К-АВТОТРАНС". На посаду обраний термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
11.04.2017 звільнено Голова ревiзiйної комiсiї Дрiжчана Валентина Григорiвна ЕА 606038
29.01.1999 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.001901
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 11.04.2017 року), в зв'язку iз затвердженням нової редакцiї статуту, яким не передбачається обрання ревiзiйної комiсiї, звiльнено: Голова ревiзiйної комiсiї Дрiжчана Валентина Григорiвна (паспорт ЕА 606038 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 29.01.1999), розмiр пакета акцiй: 150 грн.; 0,001901%. На посадi перебувала з 28.04.2014 р. по 11.04.2017 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
11.04.2017 звільнено Член ревiзiйної комiсiї Коверга Людмила Iванiвна ЕА 699783
11.01.2000 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 11.04.2017 року), в зв'язку iз затвердженням нової редакцiї статуту, яким не передбачається обрання ревiзiйної комiсiї, звiльнено: Член ревiзiйної комiсiї Коверга Людмила Iванiвна (паспорт ЕА 699783 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 11.01.2000), розмiр пакета акцiй: 0 грн. На посадi перебувала з 28.04.2014 р. по 11.04.2017 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
11.04.2017 звільнено Член ревiзiйної комiсiї Бойко Надiя Григорiвна ЕА 732802
25.02.2000 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.009509
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 11.04.2017 року), в зв'язку iз затвердженням нової редакцiї статуту, яким не передбачається обрання ревiзiйної комiсiї, звiльнено: Член ревiзiйної комiсiї Бойко Надiя Григорiвна (паспорт ЕА 732802 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 25.02.2000), розмiр пакета акцiй: 750,25 грн.; 0,009509%. На посадi перебувала з 28.04.2014 р. по 11.04.2017 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.