Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
В.о.Генерального директора       Расенко Людмила Олександрiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградавтотранс"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 25015 м.Кiровоград шосе Олександрiйське, буд. 1
4. Код за ЄДРПОУ 03117369
5. Міжміський код та телефон, факс 0522-24-79-87 24-79-87
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11.04.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://03117369.smida.gov.ua в мережі Інтернет 11.04.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
11.04.2016 звільнено Голова наглядової ради Радiонов Володимир Анатолiйович ЕА 708446
01.02.2000 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.00483
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 11.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Голова наглядової ради Радiонов Володимир Анатолiйович (паспорт ЕА 708446 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 01.02.2000), розмiр пакета акцiй: 1523 шт.;380,75 грн.;0,00483%. На посадi члена Наглядової ради перебував з 28.04.2014 р. по 09.04.2015 р., на посадi голови Наглядової ради перебувала з 09.04.2015 р. по 11.04.2016 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
11.04.2016 звільнено Член наглядової ради Музичук Валерiй Вiкторович ЕА 044601
03.02.1996 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 11.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Член наглядової ради Музичук Валерiй Вiкторович (ЕА 044601 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 03.02.96); розмiр пакета акцiй: 0 шт.;0 грн.;0%. На посадi голови Наглядової ради перебував з 28.04.2014 р. по 09.04.2015 р., на посадi члена Наглядової ради перебував з 09.04.2015 р. по 11.04.2016 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
11.04.2016 звільнено Член наглядової ради Терещенко Олена Вiкторiвна ЕА 499967
07.09.1998 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
1e-05
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 11.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Член наглядової Терещенко Олена Вiкторiвна (паспорт: ЕА 499967 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.07.09.98 року); розмiр пакета акцiй: 3 шт.;0,75 грн.;0,00001%. На посадi перебувала з 28.04.2014р. по 11.04.2016р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
11.04.2016 обрано Член наглядової ради Радiонов Володимир Анатолiйович ЕА 708446
01.02.2000 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.00483
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 11.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член наглядової ради Радiонов Володимир Анатолiйович (паспорт ЕА 708446 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 01.02.00), розмiр пакета акцiй: 1523 шт.;380,75 грн.;0,00483%. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: головний iнженер ПАТ "Кiровоградавтотранс", заступник генерального директора ПАТ "Кiровоградавтотранс". На посаду обраний термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
11.04.2016 обрано Член наглядової ради Терещенко Олена Вiкторiвна ЕА 499967
07.09.1998 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
1e-05
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 11.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член наглядової Терещенко Олена Вiкторiвна (паспорт: ЕА 499967 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл.07.09.98 року); розмiр пакета акцiй: 3 шт.;0,75 грн.;0,00001%. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: професiонал з корпоративного управлiння ПАТ "Кiровоградський хлiбозавод". На посаду обрана термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
11.04.2016 обрано Член наглядової ради Антонов Володимир Леонiдович ЕА 687121
23.12.1999 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
1e-05
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 11.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член Наглядової Ради Антонов Володимир Леонiдович (ЕА 687121 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 23.12.1999); розмiр пакета акцiй: 4 шт.;1 грн.;0,00001%. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: директор ПАТ "Кiровоградське АТП 13555", комерцiйний директор ПАТ "Кiровоградське АТП 13555". На посаду обраний термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
11.04.2016 обрано Голова наглядової ради Радiонов Володимир Анатолiйович ЕА 708446
01.02.2000 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.00483
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради вiд 28.04.2014 року (протокол №2014/04/28 вiд 28.04.2014 року) головою наглядової ради обрано: Радiонов Володимир Анатолiйович (паспорт ЕА 708446 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 01.02.00), розмiр пакета акцiй: 1523 шт.;380,75 грн.;0,00483%. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: головний iнженер ПАТ "Кiровоградавтотранс", заступник генерального директора ПАТ "Кiровоградавтотранс". На посаду обраний термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.