Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
В.о.Генерального директора       Расенко Людмила Олександрiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградавтотранс"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 25015 м.Кiровоград шосе Олександрiйське, буд. 1
4. Код за ЄДРПОУ 03117369
5. Міжміський код та телефон, факс 0522-24-79-87 24-79-87
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 09.04.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://03117369.smida.gov.ua в мережі Інтернет 09.04.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 07.04.2016 07.04.2016 Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРЕЙДКОМКОНСАЛТ" 37297806 24.723 24.723
Зміст інформації:
07.04.2016 року ПАТ "Кіровоградавтотранс" з інформації, отриманої від депозитарія, стало відомо наступне: Пакет акцій юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідальністю " ТРЕЙДКОМКОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 37297806, місцезнаходження 25014, м.Кіровоград, вул.Аерофлотська,13) зменшився з 7801967 (24,72263%) до 7801960 (24,72261%) простих іменних акцій, що є більш ніж 10% голосуючих акцій.