Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
В.о.Генерального директора       Расенко Людмила Олександрiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 27.11.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "К-Автотранс"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 25015 м.Кропивницький шосе Олександрiйське, буд. 1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 03117369
5. Міжміський код та телефон, факс 0522374127 374127
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.11.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 228 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 28.11.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://03117369.smida.gov.ua в мережі Інтернет 27.11.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
27.11.2018 припинено повноваження В.о.Генерального директора Расенко Людмила Олександрiвна 0 0.003169
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради товариства вiд 27.11.2018 року в зв'язку з обранням Генерального директора, припиненно повноваження з 30.11.2018 року: в.о.Генерального директора Расенко Людмила Олександрiвна, розмiр пакету акцiй: 0,003169%. На посадi перебувала з 06.01.2012р. по 30.11.2018р. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
27.11.2018 обрано Генеральний директор Расенко Людмила Олександрiвна 0 0.003169
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради товариства вiд 27.11.2018 року в зв'язку з обранням Генерального директора, Обрано з 03.12.2018 року: Генеральний директор Расенко Людмила Олександрiвна, розмiр пакету акцiй: 0,003169%. Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: в.о.Генерального директора ПАТ «Кiровоградавтотранс», в.о.Генерального директора ПрАТ «К-Автотранс». На посаду обрана до переобрання. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.