Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 11.04.2017
Дата публікації 28.02.2017 16:06:39
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградавтотранс"
Юридична адреса* 25015, Кіровоградська область, м. Кіровоград, шосе Олександрійське, буд. 1
Керівник* Расенко Людмила Олександрівна - В.о. генерального директора. Тел: 0522247987
E-mail* kdavtotrans@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КІРОВОГРАДАВТОТРАНС" (далі - Товариство) код ЄДРПОУ 03117369 місцезнаходження якого: 25015, Кіровоградська область, місто Кіровоград, шосе Олександрійське, будинок 1, повідомляє про проведення  річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 11 квітня 2017 року  об 11:00 год. за адресою місцезнаходження Товариства 25015, Кіровоградська область, місто Кіровоград, шосе Олександрійське, будинок 1, в приміщенні залу підвищеної комфортності на першому поверсі Кропивницького автовокзалу № 1. Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде здійснюватися "11" квітня 2017 року з 10:20 до 10:50 години за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах "05" квітня 2017 року.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії, установлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, затвердження регламенту.

3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2016 рік.

4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2016 рік.

5. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2016 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2016 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.

7. Про внесення змін до відомостей про Товариство до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосуються відомостей про органи управління Товариства, а також про адресу місцезнаходження Товариства.

8. Про зміну типу Товариства.

9. Про зміну найменування Товариства.

10. Про внесення змін до статуту Товариства, в зв’язку зі зміною типу та найменування Товариства, а також в зв’язку з приведенням статуту у відповідність до норм чинного законодавства України. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової редакції статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних з державною реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

11. Затвердження положення про наглядову раду Товариства.

12. Про припинення повноважень членів наглядової ради.

13. Обрання членів наглядової ради Товариства.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради.

15. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

16. Про обрання ревізійної комісії Товариства та визначення строку її повноважень.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://03117369.smida.gov.uа/. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства за адресою: м.Кіровоград, шосе Олександрійське, буд. 1, в економічному відділі, розташованому на першому поверсі Кропивницького автовокзалу № 1 у робочі дні у робочий час, а також у день проведення  загальних зборів – у місці їх проведення. Посадовою особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є в.о. генерального директора ПАТ "КІРОВОГРАДАВТОТРАНС" Расенко Людмила Олександрівна. Для участі у зборах необхідно мати при собі документи, що ідентифікують особу та підтверджують право участі акціонерів (представників акціонерів) у зборах.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

Найменування показника

Період (тис.грн)

2015 рік

2016 рік

Усього активів

49159

56558

Основні засоби

39232

38718

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

6971

6506

Сумарна дебіторська заборгованість

2785

4032

Грошові кошти та їх еквіваленти

58

27

Нерозподілений прибуток (збиток)

-2818

-2659

Власний капітал

5072

5231

Статутний капітал

7890

7890

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

44087

51327

Чистий прибуток (збиток)

377

159

Середньорічна кількість акцій (шт.)

31558000

31558000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

9

8

НАГЛЯДОВА РАДА

Повідомлення оприлюднене в газеті "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №40 від 28.02.2017 року

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ПО ПИТАННЯМ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІРОВОГРАДАВТОТРАНС",

ПРОВЕДЕННЯ ЯКИХ ПРИЗНАЧЕНО НА 11.04.2017 РОКУ.

 

1. Перше питання порядку денного: Обрання членів лічильної комісії.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: для проведення підрахунків голосів акціонерів на Зборах акціонерів обрати лічильну комісію в складі:

 • Висоцька Тамара Василівна – голова лічильної комісії,
 • Савченко Людмила Анатоліївна;
 • Облакова Тетяна Іванівна.

 

2. Друге питання порядку денного: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії, установлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, затвердження регламенту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. в ході роботи річних загальних зборів акціонерів розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним;

2. фіксування розгляду питань технічними засобами не проводити;

3. повноваження обраного складу лічильної комісії припинити з моменту підписання протоколів про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного Зборах акціонерів;

4. установити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування у варіанті, що був затверджений рішенням наглядової ради від 01.02.2017 року (протокол №2017/02/01 від 01.02.2017 року), а саме: бюлетені для голосування, в тому числі бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються печаткою Товариства або підписом будь-кого з членів реєстраційної комісії в правому верхньому куті кожного аркушу бюлетеня до початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів).

5. Затвердити наступний регламент річних загальних зборів акціонерів:

 • доповіді - до 10 хвилин;
 • виступи - до 3 хвилин;
 • голосування по питанням порядку денного: з використанням бюлетенів; по питанню обрання складу органів Товариства: з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування;
 • одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах акціонерів, крім проведення кумулятивного голосування;
 • провести Збори акціонерів без перерви.

 

3. Третє питання порядку денного: Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2016 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: звіт наглядової ради затвердити, роботу наглядової ради визнати задовільною.

 

4. Четверте питання порядку денного: Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2016 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: звіт виконавчого органу Товариства взяти до уваги, роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

 

5. П'яте питання порядку денного: Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2016 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2016 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: звіт ревізійної комісії Товариства взяти до уваги; висновки ревізійної комісії по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік – затвердити.

 

6. Шосте питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. затвердити річні результати діяльності акціонерного Товариства за 2016 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік;
 2. суму прибутку направити на погашення збитків минулих періодів, дивіденди за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати.

 

7. Сьоме питання порядку денного: Про внесення змін до відомостей про Товариство до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосуються відомостей про органи управління Товариства, а також адресу місцезнаходження Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 • внести до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію щодо вищого та виконавчого органу управління, у відповідності до інформації, що міститься в статуті Товариства, а саме: вищий орган – загальні збори акціонерів; виконавчий орган - директор;
 • змінити адресу місцезнаходження Товариства з "25015, Кіровоградська область, місто Кіровоград, шосе Олександрійське, будинок 1" на "25015, Кіровоградська область, місто Кропивницький, шосе Олександрійське, будинок 1" та внести відповідні зміни до відомостей про Товариство до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 

8. Восьме питання порядку денного: Про зміну типу Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: змінити тип Товариства з публічного на приватний.

 

9. Дев'яте питання порядку денного: Про зміну найменування Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: змінити найменування Товариства:

 • повне з "ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КІРОВОГРАДАВТОТРАНС" на "ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "К-АВТОТРАНС";
 • скорочене з ПАТ "КІРОВОГРАДАВТОТРАНС" на ПрАТ "К-АВТОТРАНС".

 

10. Десяте питання порядку денного: Про внесення змін до статуту Товариства, в зв’язку зі зміною типу та найменування Товариства, а також в зв’язку з приведенням статуту у відповідність до норм чинного законодавства України. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової редакції статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних з державною реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. внести зміни до статуту Товариства, пов'язані зі зміною типу та найменування Товариства, а також в зв'язку з приведенням статуту до норм чинного законодавства України, шляхом викладення статуту у новій редакції;
 2. затвердити нову редакцію статуту Товариства;
 3. уповноважити в.о. генерального директора Товариства Расенко Л.О. підписати нову редакцію статуту;
 4. уповноважити в.о. генерального директора Товариства Расенко Л.О. здійснити усі необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Уповноважити в.о. генерального директора Товариства Расенко Л.О. заповнювати та підписувати, а також надавати та отримувати у Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців будь-якого відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців Кіровоградської області необхідні документи; в разі необхідності видати відповідну довіреність третій особі з метою проведення вищезазначених дій.

 

11. Одинадцяте питання порядку денного: Затвердження положення про наглядову раду Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: затвердити положення про наглядову раду Товариства.

 

12. Дванадцяте питання порядку денного: Про припинення повноважень членів наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: припинити повноваження складу наглядової ради, що діяв на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 11.04.2016 року, датою припинення повноважень існуючого складу наглядової ради визначити дату прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів.

 

13. Тринадцяте питання порядку денного: Обрання членів наглядової ради Товариства.

По питанню проводиться кумулятивне голосування, тому у відповідності до ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства" проект рішення не надається.

 

14. Чотирнадцяте питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. затвердити цивільно-правові договори між членами і головою наглядової ради та Товариством, на умовах, що викладені в проектах цих договорів;
 2. уповноважити на підписання договорів від імені Товариства директора Товариства.

 

15. П'ятнадцяте питання порядку денного: Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: припинити повноваження складу ревізійної комісії, що був обраний рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 14.04.2017 року, датою припинення повноважень існуючого складу ревізійної комісії визначити дату прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів.

 

16. Шістнадцяте питання порядку денного: Про обрання ревізійної комісії Товариства та визначення строку її повноважень.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: ревізійну комісію не обирати, повноваження по здійсненню перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства передати незалежному аудитору.

 

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади В.о. генерального директора Расенко Людмила Олександрівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.02.2017
(дата)