Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 11.04.2016
Дата публікації 05.03.2016 11:38:18
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградавтотранс"
Юридична адреса* 25015, Кіровоградська область, м. Кіровоград, шосе Олександрійське, буд. 1
Керівник* Расенко Людмила Олександрівна - В.о. генерального директора. Тел: 0522247987
E-mail* kdavtotrans@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 11.04.2016 11.00 25015, Кiровоградська обл., мiсто Кiровоград, шосе Олександрiйське, будинок 1, в примiщеннi  залу пiдвищеної комфортностi на першому поверсi Кiровоградського автовокзалу № 1

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10.20 по 10.50

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 05.04.2016

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, обрання членiв лiчильної комiсiї, затвердження регламенту.

2. Розгляд звiту наглядової ради Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради за 2015 рiк.

3. Розгляд звiту виконавчого органу Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу за 2015 рiк.

4. Розгляд звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк.

5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. Розподiл прибутку Товариства за 2015 рiк.

6. Про дострокове припинення повноважень членiв наглядової ради.

7. Обрання членiв наглядової ради Товариства.

8. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами та головою наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради.

9. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.

 

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Для участi у Зборах необхiдно мати при собi документи, що iдентифiкують особу та пiдтверджують право участi акцiонерiв (представникiв акцiонерiв) у Зборах. З документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного загальних зборiв, акцiонери можуть ознайомитись за мiсцезнаходженням Товариства за адресою: м.Кiровоград, шосе Олександрiйське, буд. 1, в економiчному вiддiлi, розташованому на першому поверсi Кiровоградського автовокзалу № 1 у робочi днi у робочий час з 08.00 до 17.00 (перерва з 12.00 до 13.00); а також у день проведення  загальних зборiв - у мiсцi їх проведення. Посадовою особою вiдповiдальною за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами є в.о. генерального директора ПАТ "КIРОВОГРАДАВТОТРАНС" Расенко Людмила Олександрiвна.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) 

Основні показники фінансово-господарської діяльності  Товариства  (тис.грн.)

Найменування показника

період

2014 рік

2015 рік

Усього активів

50128

49159

Основні засоби

40943

39232

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

6313

6971

Сумарна дебіторська заборгованість

2733

2785

Грошові кошти та їх еквіваленти

26

58

Нерозподілений прибуток

-2983

-2818

Власний капітал

4907

5072

Статутний капітал

7890

7890

Довгострокові зобовязання

-

-

Поточні зобов'язання

45221

44087

Чистий прибуток (збиток)

(6064)

377

Середньорічна кількість акцій (шт.)

31558000

31558000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

10

9

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано  в 42 Вiдомостi НКЦПФР від 02.03.2016

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади В.о. генерального директора Расенко Людмила Олександрівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 05.03.2016
(дата)