Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 26.02.2015
Дата публікації 28.02.2015 15:03:56
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградавтотранс"
Юридична адреса* 25015, Кіровоградська область, м. Кіровоград, шосе Олександрійське, буд. 1
Керівник* Расенко Людмила Олександрівна - В.о. генерального директора. Тел: 0522247987
E-mail* kdavtotrans@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 03.04.2015 11.00 25015, Кiровоградська обл., мiсто Кiровоград, шосе Олександрiйське, будинок 1, примiщеннiя залу пiдвищеної комфортностi на першому поверсi Кiровоградського автовокзалу № 1 2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10.20 по 10.50 3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 30.03.2015 4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним: 1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, обрання членiв лiчильної комiсiї, затвердження регламенту. 2. Розгляд звiту наглядової ради Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради за 2014 рiк. 3. Розгляд звiту виконавчого органу Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу за 2014 рiк. 4. Розгляд звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк. Визначення порядку покриття збиткiв Товариства. 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод. 5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: З документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного загальних зборiв, акцiонери можуть ознайомитись за мiсцезнаходженням Товариства за адресою: м.Кiровоград, шосе Олександрiйське, буд. 1, в економiчному вiддiлi, розташованому на першому поверсi Кiровоградського автовокзалу № 1 у робочi днi у робочий час з 08.00 до 17.00 (перерва з 12.00 до 13.00); а також у день проведення загальних зборiв - у мiсцi їх проведення. Посадовою особою вiдповiдальною за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами є в.о. генерального директора ПАТ "КIРОВОГРАДАВТОТРАНС" Расенко Людмила Олександрiвна. 6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період: Всього активів 50128 55737 Основні засоби 40943 47096 Долгострокові фінансові інвестиції --- --- Запаси 6313 5775 Сумарна дебіторська заборгованість 2733 2710 Грошові кошти та їх еквіваленти 26 43 Нерозподілений прибуток -2983 3081 Власний капітал 4907 10971 Статутний капітал 7890 7890 Довгострокові зобов'язання --- --- Поточні зобов'язання 45221 44766 Чистий прибуток (збитки) -6064 -1485 Середньорічна кількість акцій (шт.) 31558000 31558000 Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.) --- --- Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду --- --- Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 40 7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 39 Вiдомостi НКЦПФР від 26.02.2015
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади В.о. генерального директора Расенко Людмила Олександрівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.02.2015
(дата)