Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 26.02.2015
Дата публікації 28.02.2015 14:51:14
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградавтотранс"
Юридична адреса* 25015, Кіровоградська область, м. Кіровоград, шосе Олександрійське, буд. 1
Керівник* Расенко Людмила Олександрівна - В.о. генерального директора. Тел: 0522247987
E-mail* kdavtotrans@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 03.04.2015 11.00 25015, Кiровоградська обл., мiсто Кiровоград, шосе Олександрiйське, будинок 1, примiщеннiя залу пiдвищеної комфортностi на першому поверсi Кiровоградського автовокзалу № 1 2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10.20 по 10.50 3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 30.03.2015 4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним: 5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: З документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного загальних зборiв, акцiонери можуть ознайомитись за мiсцезнаходженням Товариства за адресою: м.Кiровоград, шосе Олександрiйське, буд. 1, в економiчному вiддiлi, розташованому на першому поверсi Кiровоградського автовокзалу № 1 у робочi днi у робочий час з 08.00 до 17.00 (перерва з 12.00 до 13.00); а також у день проведення загальних зборiв - у мiсцi їх проведення. Посадовою особою вiдповiдальною за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами є в.о. генерального директора ПАТ "КIРОВОГРАДАВТОТРАНС" Расенко Людмила Олександрiвна. 6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період: Всього активів 50128 55737 Основні засоби 40943 47096 Долгострокові фінансові інвестиції --- --- Запаси 6313 5775 Сумарна дебіторська заборгованість 2733 2710 Грошові кошти та їх еквіваленти 26 43 Нерозподілений прибуток -2983 3081 Власний капітал 4907 10971 Статутний капітал 7890 7890 Довгострокові зобов'язання --- --- Поточні зобов'язання 45221 44766 Чистий прибуток (збитки) -6064 -1485 Середньорічна кількість акцій (шт.) 31558000 31558000 Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.) --- --- Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду --- --- Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 40 7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 39 Вiдомостi НКЦПФР від 26.02.2015
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади В.о. генерального директора Расенко Людмила Олександрівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.02.2015
(дата)