Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 24.10.2014
Дата публікації 31.10.2014 15:37:09
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградавтотранс"
Юридична адреса* 25015, Кіровоградська область, м. Кіровоград, шосе Олександрійське, буд. 1
Керівник* Расенко Людмила Олександрівна - В.о. генерального директора. Тел: 0522247987
E-mail* kdavtotrans@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 04.12.2014 11,00 25015, Кiровоградська обл., мiсто Кiровоград, шосе Олександрiйське, будинок 1 примiщення залу пiдвищеної комфортностi на першому поверсi Кiровоградського автовокзалу № 1
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 09,20 по 09,50
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 28.11.2014
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства, обрання членiв лiчильної комiсiї, затвердження регламенту.
2. Про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
3. Про здiйснення приватного розмiщення акцiй та затвердження протоколу рiшення про приватне розмiщення акцiй Товариства.
4. Про затвердження перелiку iнвесторiв, серед яких здiйснюється розмiщення акцiй.
5. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження в процесi приватного розмiщення акцiй.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
З документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства, акцiонери можуть ознайомитись за мiсцезнаходженням Товариства: м.Кiровоград, шосе Олександрiйське, буд.1, в економiчному вiддiлi, розташованому на першому поверсi Кiровоградського автовокзалу № 1 у робочi днi у робочий час з 08.00 до 17.00 (перерва з 12.00 до 13.00); а також у день проведення загальних зборiв - у мiсцi їх проведення. Посадовою особою вiдповiдальною за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами є в.о. генерального директора ПАТ "КIРОВОГРАДАВТОТРАНС" Расенко Людмила Олександрiвна.
6. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 203 Вiдомостi НКЦПФР від 24.10.2014
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади В.о. генерального директора Расенко Людмила Олександрівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 31.10.2014
(дата)