Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 25.03.2014
Дата публікації 26.03.2014 09:42:49
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградавтотранс"
Юридична адреса* 25015, Кіровоградська область, м. Кіровоград, шосе Олександрійське, буд. 1
Керівник* Расенко Людмила Олександрівна - В.о. генерального директора. Тел: 0522247987
E-mail* kdavtotrans@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 28.04.2014 11.00 25015, Кiровоградська обл., мiсто Кiровоград, Кiровський район, шосе Олександрiйське, будинок 1, примiщення залу пiдвищеної комфортностi на першому поверсi Кiровоградського автовокзалу № 1
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10.20 по 10.50
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 22.04.2014
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, обрання членiв лiчильної комiсiї, затвердження регламенту.
2. Розгляд звiту наглядової ради Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради за 2013 рiк.
3. Розгляд звiту виконавчого органу Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу за 2013 рiк.
4. Розгляд звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк. Визначення порядку покриття збиткiв Товариства.
6. Про припинення повноважень членiв наглядової ради.
7. Обрання членiв наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами та головою Наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради.
9. Про припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї.
10. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї.
11 Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
З документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного загальних зборiв, акцiонери можуть ознайомитись за мiсцезнаходженням Товариства за адресою: м.Кiровоград, шосе Олександрiйське, буд. 1, в економiчному вiддiлi, розташованому на першому поверсi Кiровоградського автовокзалу № 1 у робочi днi у робочий час з 08.00 до 17.00 (перерва з 12.00 до 13.00); а також у день проведення загальних зборiв - у мiсцi їх проведення. Посадовою особою вiдповiдальною за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами є в.о. генерального директора ПАТ "КIРОВОГРАДАВТОТРАНС" Расенко Людмила Олександрiвна.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період:
Всього активів 55737 51748
Основні засоби 47096 41227
Долгострокові фінансові інвестиції --- ---
Запаси 5775 6623
Сумарна дебіторська заборгованість 2710 3258
Грошові кошти та їх еквіваленти 43 527
Нерозподілений прибуток 3081 4566
Власний капітал 10971 5456
Статутний капітал 7890 7890
Довгострокові зобов'язання --- ---
Поточні зобов'язання 44766 46292
Чистий прибуток (збитки) -1485 237
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3558000 3558000
Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.) --- ---
Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду --- ---
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 40 205
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 57 Відомості НКЦПФР від 25.03.2014
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади В.о. генерального директора Расенко Людмила Олександрівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 26.03.2014
(дата)