Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 13.01.2014
Дата публікації 14.01.2014 08:47:03
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградавтотранс"
Юридична адреса* 25015, Кіровоградська область, м. Кіровоград, шосе Олександрійське, буд. 1
Керівник* Расенко Людмила Олександрівна - В.о. генерального директора. Тел: 0522247987
E-mail* kdavtotrans@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 14.02.2014 11.00 м.Кiровоград, шосе Олександрiйське, буд. 1, примiщення залу пiдвищеної комфортностi на першому поверсi Кiровоградського автовокзалу № 1
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10.00 по 10.45
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 10.02.2014
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення позачергових загальних зборiв, обрання членiв лiчильної комiсiї, затвердження регламенту.
2. Про внесення змiн до статуту ПАТ "КIРОВОГРАДАВТОТРАНС", в зв'язку зi збiльшенням розмiру статутного капiталу. Затвердження нової редакцiї статуту ПАТ "КIРОВОГРАДАВТОТРАНС". Надання повноважень на пiдписання нової редакцiї статуту та здiйснення усiх необхiдних дiй, пов'язаних з державною реєстрацiєю нової редакцiї статуту ПАТ "КIРОВОГРАДАВТОТРАНС".

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Для участi у позачергових загальних зборах акцiонерiв Товариства необхiдно при собi мати документи що пiдтверджують право участi в загальних зборах акцiонерiв. З документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного загальних зборiв, акцiонери можуть ознайомитись за мiсцезнаходженням товариства за адресою: м.Кiровоград, шосе Олександрiйське, буд. 1, в економiчному вiддiлi, розташованому на першому поверсi Кiровоградського автовокзалу № 1 у робочi днi у робочий час з 08.00 до 17.00 (перерва з 12.00 до 13.00); а також у день проведення загальних зборiв - у мiсцi їх проведення. Посадовою особою вiдповiдальною за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами є в.о. генерального директора ПАТ "Кiровоградавтотранс" Расенко Людмила Олександрiвна.
6. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 5 Бюлетень Цiннi папери України від 13.01.2014
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади В.о. генерального директора Расенко Людмила Олександрівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 14.01.2014
(дата)