Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Дата здійснення дії: 17.04.2013
Дата публікації 17.04.2013 14:50:17
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградавтотранс"
Юридична адреса* 25015, Кіровоградська область, м. Кіровоград, шосе Олександрійське, буд. 1
Керівник* Расенко Людмила Олександрівна - В.о. генерального директора. Тел: 0522531992
E-mail* kdavtotrans@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, та назва органу, що прийняв таке рішення 17 квітня 2013 року загальними зборами акціонерів ПАТ «Кіровоградавтотранс», протокол №12 від 17.04.2013 року.
Вид, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення: 28 000 000 (двадцять вісім мільйонів) штук акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль грн. двадцять п’ять коп.) грн. загальною номінальною вартістю 7 000 000,00 (сім мільйонів грн. 00 коп.) грн. Закрите (приватне) розміщення акцій.
Тип, форма існування цінних паперів: прості іменні акції бездокументарної форми існування.
Розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства – 7 000 000,00 (сім мільйонів грн. 00 коп.) грн. Загальна номінальна вартість: 7 000 000,00 (сім мільйонів грн. 00 коп.) грн. Розміщення акцій може призвести до зміни власника великого пакету акцій емітента, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій, для юридичних осіб – Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТРЕЙДКОМКОНСАЛТ", код ЄДРПОУ 37297806, кількість акцій – 801 967 акцій, частка в статутному капіталі до розміщення акцій – 22,54%; Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Єлiсавет-Iстейт", код ЄДРПОУ 35958789,, кількість акцій – 640 440 акцій, частка в статутному капіталі до розміщення акцій – 18%; ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ДОМIНIОН-ЗЕМБУД", код ЄДРПОУ 35451538, кількість акцій – 484 400 акцій, частка в статутному капіталі до розміщення акцій – 13,614%. Фізична особа громадянин України, кількість акцій – 518 327 акцій, частка в статутному капіталі до розміщення акцій – 14,568%.
Співвідношення (у відсотках) суми цінних паперів, на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу складає 786,96 відсотків, акції, які знаходяться в обігу, складають 100% зареєстрованого статутного капіталу Товариства. Співвідношення (у відсотках) суми цінних паперів, на яку вони розміщуються, загальної суми цінних паперів емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу складає 886,96 відсотків, акції, які знаходяться в обігу, складають 100% зареєстрованого статутного капіталу Товариства.
Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються: акціонери, які придбають акції Товариства, що додатково розміщуються, отримують права акціонерів, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства.
Спосіб оплати цінних паперів – оплата акцій, що пропонуються до розміщення, здійснюється за рахунок власних коштів осіб, які мають намір придбати акції, виключно грошовими коштами в національній валюті, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Товариства.
Мета розміщення цінних паперів та напрями використання отриманих коштів: статутний капітал збільшується шляхом залучення додаткових коштів з метою поповнення фінансових ресурсів та розширення діяльності Товариства. Напрямком використання отриманих при розміщенні акцій коштів є капітальний ремонт будівель, споруд та обладнання та модернізація існуючого та закупівля нового виробничого обладнання
Прізвище, ім’я та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів, які придбали або планують придбати цінні папери, що розміщуються, кількість цінних паперів, які планується придбати або вже придбані зазначеними особами: Рішення про розміщення цінних паперів прийнято загальними зборами акціонерів від 17.04.2013р. Інформація щодо кількості акціонерів, які планують придбати цінні папери додаткового випуску відсутня.
Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: конвертація акцій, що додатково розміщуються – не передбачено.
Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії:
Дата початку та закінчення першого етапу розміщення: дата початку першого етапу: 01 листопада 2013 року; дата закінчення першого етапу: 29 листопада 2013 року. Дата початку та закінчення другого етапу розміщення: дата початку другого етапу: 02 грудня 2013 року; дата закінчення другого етапу: 31 грудня 2013 року.
Акціонери ПАТ «Кіровоградавтотранс» користуються переважним правом на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, у кількості, пропорційній частці належних їм акцій у загальній кількості акцій ПАТ «Кіровоградавтотранс» на дату прийняття загальними зборами акціонерів рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій ПАТ «Кіровоградавтотранс». Реалізація переважного права акціонера на придбання акцій ПАТ «Кіровоградавтотранс», що розміщуються, здійснюється шляхом подання ним з 01 жовтня 2013 р. по 31 жовтня 2013 р. включно заяви на придбання акцій, а також перерахування на користь ПАТ «Кіровоградавтотранс» коштів в сумі, що дорівнює вартості акцій, що придбаються. Неявка акціонера або його представника за адресою розміщення протягом строку подання заяв є відмовою акціонера від укладання договору купівлі - продажу акцій.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України В.о.Генерального директора Расенко Людмила Олександрівна.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
В.о. генерального директора Расенко Людмила Олександрівна