Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 12.03.2013
Дата публікації 18.03.2013 18:36:32
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградавтотранс"
Юридична адреса* 25009, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Глінки, 3
Керівник* Расенко Людмила Олександрівна - В.о. генерального директора. Тел: 0522531992
E-mail* kdavtotrans@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 17.04.2013 11.00 м.Кiровоград, шосе Олександрiйське, буд. 1, примiщення залу пiдвищеної комфортностi на першому поверсi Кiровоградського автовокзалу № 1
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10.00 по 10.45
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 11.04.2013
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
Публiчним акцiонерним товариством "Кiровоградавтотранс", мiсцезнаходження якого: м.Кiровоград, шосе Олександрiйське, буд.1, (надалi Товариство) опублiковано повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства (надалi - Збори) 17 квiтня 2013 року об 11.00 годинi в офiцiйному друкованому виданнi НКЦПФР газетi "Бюлетень Цiннi папери України" № 40 вiд 01.03.2013 року. В зв'язку з необхiднiстю внесення до порядку денного (перелiку питань, що виносяться на голосування) Зборiв додаткового питання та проведенням уточнення основних показникiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариство повiдомляє про змiни до тексту зазначеного вище повiдомлення вiдповiдно до наступного:
1.Пункти 6,7,8,9,10 порядку денного (перелiку питань, що виносяться на голосування) Зборiв вважати вiдповiдно пунктами 7,8,9,10,11.
2. Доповнити порядок денний (перелiк питань, що виносяться на голосування) Зборiв пунктом 6 в такiй редакцiї:
"6. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв."

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
З документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного загальних зборiв, акцiонери можуть ознайомитись за мiсцезнаходженням товариства за адресою: м.Кiровоград, шосе Олександрiйське, буд. 1, в економiчному вiддiлi, розташованому на першому поверсi Кiровоградського автовокзалу № 1 у робочi днi (перерва з 12.00 до 13.00); а також у день проведення загальних зборiв - у мiсцi їх проведення. Посадовою особою вiдповiдальною за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами є в.о. генерального директора ПАТ "Кiровоградавтотранс" Расенко Людмила Олександрiвна.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період:
Всього активів 51748 41243
Основні засоби 41227 28010
Долгострокові фінансові інвестиції --- ---
Запаси 6623 8102
Сумарна дебіторська заборгованість 3258 2954
Грошові кошти та їх еквіваленти 527 552
Нерозподілений прибуток 4566 1154
Власний капітал 5456 5225
Статутний капітал 890 890
Довгострокові зобов'язання --- ---
Поточні зобов'язання 46292 35916
Чистий прибуток (збитки) 237 176
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3558000 3558000
Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.) --- ---
Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду --- ---
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 205 210
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 46 Бюлетень Цiннi папери України від 12.03.2013
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади В.о. генерального директора Расенко Людмила Олександрівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 18.03.2013
(дата)