Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 01.03.2013
Дата публікації 11.03.2013 18:00:54
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградавтотранс"
Юридична адреса* 25009, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Глінки, 3
Керівник* Расенко Людмила Олександрівна - В.о. генерального директора. Тел: 0522531992
E-mail* kdavtotrans@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 17.04.2013 11.00 м.Кiровоград, шосе Олександрiйське, буд. 1, примiщення залу пiдвищеної комфортностi на першому поверсi Кiровоградського автовокзалу № 1
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10.00 по 10.45
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 11.04.2013
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв, обрання членiв лiчильної комiсiї, затвердження регламенту.
2. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2012 рiк.
3. Розгляд звiту виконавчого органу товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу за 2012 рiк.
4. Розгляд звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту товариства за 2012 рiк. Розподiл прибутку товариства за 2012 рiк.
6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.
7. Про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
8. Про здiйснення приватного розмiщення акцiй та затвердження протоколу рiшення про приватне розмiщення акцiй Товариства.
9. Про затвердження перелiку iнвесторiв, серед яких здiйснюється розмiщення акцiй.
10. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження в процесi приватного розмiщення акцiй.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Для участi у зборах необхiдно при собi мати документи, що пiдтверджують право участi в загальних зборах акцiонерiв. З документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного загальних зборiв, акцiонери можуть ознайомитись за мiсцезнаходженням товариства за адресою: м.Кiровоград, шосе Олександрiйське, буд. 1, в економiчному вiддiлi, розташованому на першому поверсi Кiровоградського автовокзалу № 1 у робочi днi (перерва з 12.00 до 13.00); а також у день проведення загальних зборiв - у мiсцi їх проведення. Посадовою особою вiдповiдальною за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами є в.о. генерального директора ПАТ "Кiровоградавтотранс" Расенко Людмила Олександрiвна.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період:
Всього активів 51748 41243
Основні засоби 41227 28010
Долгострокові фінансові інвестиції --- ---
Запаси 6623 8102
Сумарна дебіторська заборгованість 3234 2954
Грошові кошти та їх еквіваленти 527 552
Нерозподілений прибуток 1373 1154
Власний капітал 5444 5225
Статутний капітал 890 890
Довгострокові зобов'язання --- ---
Поточні зобов'язання 46304 35916
Чистий прибуток (збитки) 225 176
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3558000 3558000
Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.) --- ---
Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду --- ---
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 205 210
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 40 Бюлетень Цiннi папери України від 01.03.2013
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади В.о. генерального директора Расенко Людмила Олександрівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 11.03.2013
(дата)