Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 26.07.2012
Дата публікації 30.07.2012 17:57:55
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградавтотранс"
Юридична адреса* 25009, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Глінки, 3
Керівник* Расенко Людмила Олександрівна - В.о. генерального директора. Тел: 0522531992
E-mail* kdavtotrans@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 29.08.2012 11.00 м. Кiровоград, Олександрiйське шосе, буд. 1, в приміщенні залу підвищеної комфортності Кіровоградського автовокзалу № 1
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10.00 по 10.45
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 22.08.2012
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення позачергових загальних зборiв, обрання членiв лiчильної комiсiї, затвердження регламенту.
2. Про приведення видiв економiчної дiяльностi у вiдповiднiсть до норм чинного законодавства.
3. Про внесення змiн до статуту товариства, пов"язаних зi змiною мiсцезнаходження товариства. Затвердження нової редакцiї статуту

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
З документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного позачергових загальних зборiв, акцiонери можуть ознайомитись в економiчному вiддiлi ПАТ "Кiровоградавтотранс" за адресою: м. Кiровоград, Олександрiйське шосе, буд.1, Кiровоградський автовокзал № 1 у робочi днi (перерва з 12.00 до 13.00); в день проведення загальних зборiв - у мiсцi їх проведення. Вiдповiдальна особа за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами - начальник економiчного вiддiлу ПАТ "Кiровоградавтотранс" Шестак Iрина Iванiвна.
6. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 138 Бюлетень Цiннi папери України від 26.07.2012
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади В.о. генерального директора Расенко Людмила Олександрівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 30.07.2012
(дата)