Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 07.03.2012
Дата публікації 17.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кіровоградавтотранс"
Юридична адреса* 25009, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Глінки, 3
Керівник* Расенко Людмила Олександрівна - В.о. генерального директора. Тел: 0522531992
E-mail* kdavtotrans@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 19.04.2012 11.00 м.Кiровоград, вул.Глинки, будинок 3, актовий зал
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10.00 по 10.45
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 12.04.2012
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв, обрання членiв лiчильної комiсiї, затвердження регламенту.
2. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2011 рiк.
3. Розгляд звiту виконавчого органу товариства за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу за 2011 рiк.
4. Розгляд звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту товариства за 2011 рiк. Розподiл прибутку товариства за 2011 рiк.
6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
З документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного загальних зборiв, акцiонери можуть ознайомитись за мiсцезнаходженням товариства за адресою: м.Кiровоград, вул.Глинки, буд.3, в економiчному вiддiлi у робочi днi (перерва з 12.00 до 13.00); у день проведення загальних зборiв - у мiсцi їх проведення. Вiдповiдальна особа за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами - начальник економiчного вiддiлу ПАТ "Кiровоградавтотранс" Шестак Iрина Iванiвна.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період:
Всього активів 41243 27414
Основні засоби 28010 14830
Долгострокові фінансові інвестиції --- ---
Запаси 8102 9442
Сумарна дебіторська заборгованість 2954 2789
Грошові кошти та їх еквіваленти 552 351
Нерозподілений прибуток 1154 979
Власний капітал 5225 5050
Статутний капітал 890 890
Довгострокові зобов'язання --- ---
Поточні зобов'язання 35916 23030
Чистий прибуток (збитки) 176 613
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3558000 3558000
Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.) --- ---
Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду --- ---
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 210 210
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 44 Бюлетень. Цiннi папери України від 07.03.2012
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади В.о. генерального директора Расенко Людмила Олександрівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.03.2012
(дата)