Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 22.02.2011
Дата публікації 27.02.2011 09:47:28
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Кіровоградавтотранс"
Юридична адреса* кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Глінки, 3
Керівник* Таран Діна Борисівна - Генеральний директор. Тел: 0522531992
E-mail* kdavtotrans@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 21.04.2011 11.00 м.Кiровоград, вул.Глинки, будинок 3, примiщення актового залу
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 09.30 по 10.30
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 21.04.2011
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту.
2. Затвердження звiту дирекцiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2010 рiк та про напрямки дiяльностi на 2011 рiк.
3. Затвердження звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2010 рiк.
4. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi акцiонерного товариства за 2010 рiк.
5. Визначення порядку розподiлу прибутку за 2010 рiк та нормативiв розподiлу прибутку на 2011 рiк.
6. Про визначення типу та найменування товариства.
7. Затвердження нової редакцiї статуту товариства або змiн до нього.
8. Затвердження положень товариства.
9. Про припинення повноважень членiв наглядової ради, обрання членiв наглядової ради товариства.
10. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами та головою наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради.
11. Утворення виконавчого органу товариства, обрання його складу.
12. Переобрання членiв ревiзiйної комiсiї.
13. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Ознайомитися з матерiалами загальних зборiв можна за мiсцем проведення зборiв.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період:
Всього активів 27414 22852
Основні засоби 14830 10834
Долгострокові фінансові інвестиції --- 346
Запаси 9442 8850
Сумарна дебіторська заборгованість 2789 2425
Грошові кошти та їх еквіваленти 351 397
Нерозподілений прибуток 979 366
Власний капітал 5050 4437
Статутний капітал 890 890
Довгострокові зобов'язання --- 155
Поточні зобов'язання 23030 18246
Чистий прибуток (збитки) 613 -322
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3558000 3558000
Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.) --- ---
Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду --- ---
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 210 217
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 33 Бюлетень. Цiннi папери України від 22.02.2011
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Таран Діна Борисівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.02.2011
(дата)